ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

     – ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

     – สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

     – สถานที่ตั้ง ๒๓๒ หมู่ที่ ๗ ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

     – โทรศัพท์ 042 – 190 – 131 โทรสาร 042 – 190 – 131

     – เว็บไซต์ :   www.saharaj.ac.th

     – E-mail  :   saharajschool@gmail.com

     – ผู้บริหารสถานศึกษา นายเดชา แก้วเชื่อม

     – โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงคราม ยาม อูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศรีสงคราม เป็นโรงเรียนรัฐบาลแบบสหศึกษา (ไป–กลับ) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๖ จัดห้องเรียนเป็น ๘:๗:๗:๕:๕:๕ รวม ๓๗ ห้องเรียน มีพื้นที่รวมทั้งหมด ๘๖ ไร่ ๓ งาน ๒๖ ตารางวา ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา ๗๐ กม. ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ ๐.๕ กม.

สีประจำโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

                  “ สี ม่วงแดง ”

            สีม่วง   หมายถึง  ผู้รู้ หรือ บัณฑิต

            สีแดง  หมายถึง   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ปรัชญาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

                  “ สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ”

 คำขวัญโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

                  “ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน”

 เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

                  “ จิตอาสา”