คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

  1. นายวัฒนะ   วดีศิริศักดิ์               ตำแหน่งประธานกรรมการ
  2. นายทันใจ  ณ  รังสี                     ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. นายณัฐวุฒิ   ไชยเสือ                 ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. นายเชี่ยวชาญ   อินทริง              ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  5. นายนิติ   วดีศิริศักดิ์                    ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  6. พ.ต.อ กิตติศักดิ์   จันทร์ศรี         ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  7. นายทวีศักดิ์   อุปชัย                   ตำแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  8. นางมาลี   ลิปูหนอง                    ตำแหน่งกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  9. นางสาวศิวาพร   ขรรค์ศร            ตำแหน่งกรรมการผู้แทนครู
  10. นางสุภาพร   กู๊ดจอย                  ตำแหน่งกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  11. ว่าที่ร้อยโทวิรุจน์   ไชยสัตย์       ตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  12. นางลำดวน   นามศรี                   ตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนชุมชน
  13. พระครูศรีธรรมประยุทธ์              ตำแหน่งกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  14. นายเดชา   แก้วเชื่อม                 ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการและผู้อำนวยการสถานศึกษา