ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนระดับ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) อนุมัติจัดตั้งเมื่อ วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506  โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้  มีนายสากล  เกษมศิลป์  เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดเรียนวันแรกในวันที่  17   พฤษภาคม   พ.ศ.2506 โดยใช้หอประชุมอำเภอศรีสงครามเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวโดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน 18 คน เป็นนักเรียนชาย   14  คน  และนักเรียนหญิง   4  คน

พ.ศ. 2546   ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ครั้งที่ 1

พ.ศ. 2549   ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ครั้งที่ 2

พ.ศ. 2549   เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน  ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ 1

พ.ศ. 2550   เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง สถานศึกษาประเภทที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2

พ.ศ. 2550   เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

พ.ศ. 2551    เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552   เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

พ.ศ. 2554   ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  ครั้งที่ 3