วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

      “เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจิตอาสา รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีสุนทรียภาพ ก้าวสู่มาตรฐานสากล”

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีสุนทรียภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  2. จัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  3. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของผู้เรียน
  4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการทำงานปฏิบัติได้เต็มตามศักยภาพ
  5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการที่ดี

เป้าประสงค์/เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสารักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  2. ครูปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน
  4. สถานศึกษามีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้