ติดต่อเรา

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ที่อยู่  เลขที่ 232  หมู่ 7  ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  48150

โทร  042-190-131  โทรสาร  042-190-131

อีเมล  saharajschool@gmail.com