ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

- นางปาจารีย์ เจริญวงศ์

- นายวุฒิศักดิ์ ลดขุนทด

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

- นายอาชา เกื้อหนองขุ่น

- นางสาวเจนจิรา เคนไชยวงศ์

มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

- นายนิรุต ราญมีชัย

- นางสาวณัฐมล เสนจันทร์ฒิไชย

มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

- นายอัษฎา ปิตะพรหม

- นางสาวมัลลิกา พีรชัยเดโช

มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

- นางทิติภา แสนมะฮุง

- นายพงษ์ศักดิ์ ลานนท์

มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

- นางสาวสมรถ ราชิวงศ์

- นายอัษฎายุทธ เคนไชยวงศ์

มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

- นางสาวกัญญาพัชร หัตถปะนิตย์

- นายดนัย ปานทอง

มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

- นายจักพล ตรีศรี

- นางสาวนิภาภัทร แก้วมะ