รายชื่อครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

- นายทศพล อุสาพรหม

- นางสาวศรัญญา เดชขันธ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

- นายสุทัศน์ ยามี

- นางสาวมณีรัตน์ วดีศิริศักดิ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

- นายชัชวาล อินราช

- นางสาวอรชุมา ไชยราช

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

- นางสาวสาวิตรี อุทำกา

- นายวิเชียร์ สังกฤษณ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

- นายปณิธาน เกษมสินธุ์

- นายฤทธิพร ศรีวารมย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

- นางสาวรัตนาพร ปาข้างฮุง

- นางสาวคณัญญา พิกุลทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

- นางสาวนันทนา โพธิ์สุ

- นางสาวรัชพร ว่องไว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

- นางสาวภควดี วรรณวงศ์

- นางสาวอุไรพร ถาคำ