รายชื่อครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายชาลี สุพลแสง

นางสาววไลภรณ์ ขรรค์ศร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายชาติชาย หินสองกอง

นายตฤณ วดีศิริศักดิ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางภาวิณี สุพลแสง

นางสาวลัดดาพร แสงทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางจันทนาทิพส์ เวฬุวนารักษ์

นางสาวพิตตินันฎ์กร พ่อครวงค์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางอุไร อุทัยแสน

นางไพลิน ปะทะดี