จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖3 รวม 1,505 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖๔)