สนั่น เมตุลา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พาที แสนสี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นำไทย ชัยปัญหา

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นันทยา ศรีพลราช

รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคล

สุชาติ สระแก้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

อำนาจ ศรีภัก

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน